Deelnemersvoorwaarden

Deelnemers stellen zich op conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.  Het is voor deelnemers verboden bijdragen te plaatsten of de site te gebruiken op een manier waarvan de deelnemer redelijkerwijs kan of behoort te weten dat dit Vrijonderwijs.nl en alle andere deelnemers hindert of (in)directe schade toebrengt. Het volgende is in ieder geval niet toegestaan:

  • Het plaatsen van uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard.
  • Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van erotisch of pornografisch materiaal.
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
  • Het plaatsen van inline links, torrents en vergelijkbare codes naar afbeeldingen of andere werken van derden zonder hun toestemming.
  • Het plaatsen van kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud.
  • Hacken van het systeem of via dit systeem, het systeem van andere gebruikers.
  • Het plaatsen of verspreiden alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken van piramidespelen, kettingbrieven, of van commerciële, charitatieve of ideële boodschappen.
  • Het plaatsen van uitlatingen die de indruk wekken dat de deelnemer een representant of vertegenwoordiger is van Vrijonderwijs.nl.
  • Deelnemen gebeurt onder eigen naam. Krijgt het team van Vrijonderwijs.nl een redelijk vermoeden van dan wel komt tot het besef dat bepaalde bijdragen of activiteiten in strijd zijn met de wet, het manifest of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft zij eenzijdig het recht om de bijdragen te verwijderen of elke andere maatregel te nemen om aan de inbreuk of schending een einde te maken. Voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijk handelen aanvaardt Vrijonderwijs.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Voor klachten en/of opmerkingen, bij signalering van uitingen en/of gebruik in strijd met deze voorwaarden of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met info@vrijonderwijs.nl.

Het team van Vrijonderwijs.nl is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Vrijonderwijs.nl en een deelnemer.