Disclaimer

© VrijOnderwijs.nl. Alle rechten voorbehouden. Het logo en de naam mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden. Wij stellen het op prijs wanneer u doorlinkt of verwijst naar onze internetsite. Ongewijzigd gebruik van het logo of de naam VrijOnderwijs.nl is zonder toestemming vooraf toegestaan ten behoeve van links of verwijzingen naar de website. Voor vragen of verzoeken hierover kunt u contact opnemen met info@VrijOnderwijs.nl.

VrijOnderwijs.nl wil met haar on- en offline initiatieven en activiteiten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vrijeschool onderwijs. Deze website is een openbaar en onafhankelijk deel van Vrijonderwijs.nl en heeft tot doel om leerkrachten, ouders en organisaties ter ondersteuning van het vrijeschoolonderwijs samen te brengen en te verbinden.
Hierbij hebben individuele deelnemers  invloed op de inhoud van het te ontwikkelen platform door het leveren van hun bijdragen, mede te bepalen welke inhoud wordt behandeld, mee te werken aan de productie van onderwerpen en mee te werken aan het actueel houden en het verspreiden van kennis die via het platform openbaar wordt gemaakt.

Bescherming van intellectuele rechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud  van deze internetsite berusten bij het VrijOnderwijs.nl en de gemeenschap van deelnemers aan dit platform, voor zover zij bijdragen leveren aan deze site.

De gemeenschap mag de inhoud van deze site, gratis en onbeperkt in tijd, gebruiken voor eigen en educatief gebruik. Dit gebruik mag niet conflicteren met de activiteiten van VrijOnderwijs.nl zelf.

Bij alle gebruik is bronvermelding verplicht. Bewerking van materiaal is alleen toegestaan indien het expliciet bij het materiaal staat vermeld en indien dit bewerkte materiaal onder dezelfde voorwaarden als het origineel wordt verspreid. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met info@vrijonderwijs.nl.

Aansprakelijkheid met betrekking tot weergegeven informatie

Bijdragen aan VrijOnderwijs.nl gebeuren altijd op persoonlijke titel, door vermelding van de naam van de persoon die de bijdrage levert. Vrijonderwijs.nl zal zorgvuldig hierop toezien, maar kan niet garanderen dat dit altijd gebeurt. Vrijonderwijs.nl heeft het recht bijdragen te wijzigen als dit noodzakelijk is  voor het gebruik op de website. VrijOnderwijs.nl is niet op enige wijze verbonden aan een enkele partij of organisatie. De bijdragen op naam vertegenwoordigen de visie van de auteurs.

De deelnemer aan de gemeenschap garandeert door inzending van de bijdrage dat daarop geen auteursrechtelijke claims door derden kunnen worden gemaakt en vrijwaart VrijOnderwijs.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. VrijOnderwijs.nl draagt  dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste VrijOnderwijs.nl in kennis te stellen, die het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal (minstens tijdelijk) van de website te verwijderen.

VrijOnderwijs.nl  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op deze  website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Links

VrijOnderwijs.nl bevat links naar andere websites. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. VrijOnderwijs.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waar naartoe wordt gelinkt. Dit geldt ook voor de manier waarop de organisaties van deze website omgaan met persoonlijke gegevens van bezoekers.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt daarom buiten elke aansprakelijkheid van VrijOnderwijs.nl  nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan VrijOnderwijs.nl.

VrijOnderwijs.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy reglement

VrijOnderwijs.nl gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van VrijOnderwijs.nl aan de deelnemer te onderhouden en te verbeteren.

De persoonsgegevens van deelnemers worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens meldt VrijOnderwijs.nl alle daarvoor in aanmerking komende registraties van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer zelf aangegeven, verstrekt VrijOnderwijs.nl geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die wij namens of ten behoeve van de deelnemer aangaat, wordt deze steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.