Werkwijze

Met VrijOnderwijs.nl maken we ruimte voor de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs door een platform te bieden aan ieder die hieraan wil bijdragen. Dat kan op verschillende manieren:

Zichtbaar maken en uitwisselen
Op deze website kun je kennis en ervaringen delen, vragen stellen en reageren op anderen. Zo wordt zichtbaar:

  • wat er leeft onder leerkrachten, ouders en schoolleiders; wat wordt gewild, welke vragen, zorgen en ideeën leven er?
  • welke ‘schatten’ van het vrijeschoolonderwijs er zijn en wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden;
  • welke vernieuwende en inspirerende ontwikkelingen zich afspelen;

Verbinden
Op VrijOnderwijs.nl kun je buiten je eigen kring contact maken met mensen die met dezelfde vragen leven. Onderwerpen die veel aandacht krijgen op de website zijn aanleiding om bijeenkomsten over te organiseren. Online vindt je elkaar, in bijeenkomsten ontmoet je elkaar.

Ook vinden we  de verbinding tussen wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en de vrijeschoolpedagogie belangrijk. We nodigen je uit hieraan bij te dragen door je ogen en oren open te houden en publicaties (artikelen, filmpjes) en openbare bijeenkomsten hier te delen.

Krachten bundelen
Samen zie je meer, weet je meer en kun je meer bereiken. Niet door ergens tegen, maar door ergens vóór te zijn. Actuele onderwerpen zoals toetsen en vroeg- en voorschoolse educatie roepen veel vragen op. Door creativiteit en daadkracht te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat de mensen rond het kind weer inbreng krijgen in het debat over onderwijs en opvoeding. Niet de beleidsmakers en managers maar de ouders en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het kind dat onderwijs ontvangt. Onze kinderen zijn geen personeel van de bv Nederland, maar mensen die op hun eigen unieke wijze  een bijdrage komen leveren aan de maatschappij van de toekomst.

We streven altijd naar samenwerking met partijen die een voor de hand liggende rol hebben op een bepaald gebied. We kijken daarbij ook over de ‘grenzen’ van de vrijeschoolbeweging. 

Ontwikkelingen op gang brengen
VrijOnderwijs.nl kan een katalysator zijn voor ontwikkelingen die het vrijeschoolonderwijs ten goede komen. Online (de website) en offline (bijeenkomsten, acties) voeden en versterken elkaar. We organiseren themabijeenkomsten  over onderwerpen die online veel aandacht krijgen en koppelen de uitkomsten terug of facilteren een online vervolg. We attenderen organisaties uit de vrijeschoolbeweging op zaken die aandacht behoeven en laten je op VrijOnderwijs.nl weten wat hiermee gebeurt. 

Bottom up
VrijOnderwijs.nl is voor iedereen die het belangrijk vindt dat de vrijeschool zich vanuit haar eigen kracht kan blijven ontwikkelen. VrijOnderwjs.nl kenmerkt zich door ervaringskennis zichtbaar te maken om daarvan te kunnen profiteren bij gewenste veranderingen. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen met hart voor dit onderwijs meedoen, ongeacht welke functie of rol je hebt.

Verschillende kleuren
Wij stellen geen norm aan wat goed vrijeschoolonderwijs is. We gaan ervan uit dat juist de verschillende kleuren samen een rijk ontwikkelingspalet vormen. Wel vragen we ieder die zich aansluit  zich te committeren aan ons manifest met uitgangspunten voor constructieve uitwisseling.

Meedoen
Meedoen aan VrijOnderwijs.n kan door je aan te sluiten: klik hier. Je kunt dan reageren op publicaties en deelnemen aan dialogen. Wil je meer doen? We kunnen menskracht en expertise goed gebruiken.  Klik hier om te zien welke vacatures voor vrijwilligers er zijn.